งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
106
เมื่อวานนี้
133
เดือนนี้
1,380
เดือนที่แล้ว
1,212
ปีนี้
5,558
ปีที่แล้ว
7,268
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

1.  วางแผน ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบการบริหารงานก่อสร้างของโครงการชลประทานขนาดกลาง 

โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน 

และโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย

2.  วางแผน ประสานงาน การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้าง การขอใช้พื้นที่ก่อสร้าง

3.  อำนวยการให้การดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในขั้นตอนการก่อสร้างโครงการเป็นไปอย่างครบถ้วน 

4.  ให้คำปรึกษา แนะนำ เทคนิคการก่อสร้างให้ถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิศวกรรม

5.  วางแผน ประสานงาน กำกับ การจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น (Reconnaissanc Report)

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ  โครงการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ  และโครงการพิเศษอื่น ๆ

ที่ได้รับการร้องเรียนร้องขอจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ

6.  วางแผน ควบคุม บริหาร ดำเนินการสำรวจภูมิประเทศเพื่อการก่อสร้าง

7.  ให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบ เอกสารประกวดราคา ราคากลางวัสดุหลัก และราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้าง

8.  ตรวจสอบ ควบคุม กำกับ คุณภาพงานก่อสร้าง รวมทั้งติดตาม ประเมินผลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐาน

และถูกต้องตามหลักวิชาการ

9.  ดำเนินการส่งมอบโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้สำนักชลประทาน และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 

10.  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

แบ่งออกเป็น งาน ฝ่าย คือ
-  งานบริหารทั่วไป
-  ฝ่ายวิศวกรรม
-  ฝ่ายก่อสร้างที่ 1-3
-  ฝ่ายช่างกล

งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

        1. ควบคุม ตรวจสอบ งานสารบรรณ รับ-ส่ง ร่าง พิมพ์หนังสือและเอกสารราชการ บริการค้นหา จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานที่กำหนด และดำเนินการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

        2. ดำเนินการจัดการประชุมและรายงานการประชุม เพื่อให้บริหารการประชุมมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน

        3. ดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรองเบื้องต้นในการขอแต่งตั้ง ย้าย เลื่อน โอน ลาออก บำเหน็จบำนาญของบุคคลากรเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

        4. ดำเนินการตรวจสอบ กลั่นกรองเบื้องต้นการสอบคัดเลือก/คัดเลือก เพื่อปรับระดับชั้นงานของลูกจ้าง เพื่อให้การบริหารงานลูกจ้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

        5. ดำเนินการประเมินผลเบื้องต้น การพิจารณาความดีความชอบในการเลื่อนเงินเดือนและค่าจ้าง ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานราชการ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมโปร่งใส และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

        6. ควบคุม ตรวจสอบ การเงินและบัญชี การจัดทำบัญชี การเบิกจ่ายเงินควบคุมงบประมาณ การจัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินและการบริหารต้นทุนผลผลิตเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด

        7. ควบคุม ตรวจสอบ งานพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาการจัดทำบัญชีพัสดี การจัดทำทะเบียน กการเบิกจ่าย การจัดคลังพัสดุ การจำหน่ายและการบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

        8. วางแผน ดูแล การจัดสวัสดิการและการเสริมสร้างความผาสุก เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

        9. ศึกษา พัฒนา และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง

        10. ดูแลด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม ผลการดำเนินงาน ของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลาง เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบข้อมูลของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

        11. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนุบสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

        1. ศึกษา วิเคราะห์ การจัดทำแผนงานก่อสร้าง แผนงานงบประมาณ รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญของโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการอื่นตามที่กรมมอบหมาย เพื่อจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง(MTEF) เพื่อเป็นแผนในการพัฒนาแหน่งน้ำขนาดกลาง

        2. วิเคราะห์ ตรวจสอบ การคำนวณปริมาณงาน และจัดทำประมาณการค่าก่อสร้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อประกอบการเสนอของงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

        3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ ปริมาณวัสดุก่อสร้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำราคากลางให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดต่างๆ เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด

        4. ศึกษา และจัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้น(Reconnaissance Report) โครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาโครงการชลประทานขนาดกลาง

        5. จัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาการ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนบริหารสัญญาจ้างก่อสร้าง ให้เป็นตามระเบียบ เป้าหมายที่กำหนด

        6. ศึกษา วิจัย วัสดุจากแหล่งก่อสร้างในสนามที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทางวิศวกรรม เพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดความประหยัดและความคุ้มค่า

        7. ทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างในห้องปฏิบัติการ และทดสอบคุณภาพงานดิน งานคอนกรีตและงานอื่นๆ ในสนาม เพื่อให้เกิดการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุที่นำมาใช้และคุณภาพงานก่อสร้างเป็นไปตามข้อกำหนด รายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมตามมาตรฐานที่กรมกำหนด

        8. ดำเนินการสำรวจเพื่อการก่อสร้างทั้งก่อนและระหว่างการก่อสร้าง โครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้งานก่อสร้างตรงตามแบบ รูป รายการที่กำหนด

        9. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และผลการก่อสร้าง โครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

        10. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ฝ่ายก่อสร้างที่ 1-3 มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

        1. วางแผน ประสานงาน การก่อสร้าง โดยคำนวณปริมาณงานและวัสดุก่อสร้าง กำหนดขั้นตอนการก่อสร้าง และตรวจสอบแหล่งวัสดุ เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามหลักวิชาการ

        2. ดำเนินการก่อสร้าง และแก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อให้บรรลุสู่ความสำเร็จ

        3. ควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง โครงการต่างๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน ข้อกำหนด แล้วเสร็จตามแผนงบประมาณที่ได้รับ

        4. วางแผน ประสานงาน ในด้านการขอใช้พื้นที่ จากหน่วยงานราชการอื่นๆ หรือผู้ดูแลพื้นที่ในเขตก่อสร้าง การได้มาซึ่งที่ดิน เพื่อจัดเข้าแผนงานโครงการ และมีความพร้อมในการก่อสร้าง

        5. ดำเนินการเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ก่อนการก่อสร้าง ระหว่างการก่อสร้าง เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

        6. จัดทำและรวบรวมเอกสารเอกสารการส่งมอบโครงการก่อสร้างที่แล้วเสร็จให้โครงการชลประทานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปดูแล บำรุงรักษาและใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ำต่อผู้รับบริการ

        7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

ฝ่ายช่างกล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

        1. วางแผน ควบคุม การใช้เครื่องจักร เครื่องมือและยานพาหนะให้เพียงพอ พร้อมใช้งานเพื่อให้ปฏิบัติงานได้สำเร็จ

        2. ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา เครื่องจักร เครื่องมือและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        3. ควบคุม ให้บริการไฟฟ้า ประปา และระบบสื่อสารให้มีสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้การใช้งานมีประสิทธิภาพต่อเนื่องและทั่วถึง

        4. ดำเนินการควบคุม การติดตั้ง และดูแลรักษาอุปกรณื ระบบไฟฟ้า ประปา สื่อสารและเครื่องกลเพื่อให้ได้มาตรฐานถูกต้องตามรูปแบบที่กำหนด และให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

        5. กำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทำรายละเอียดด้านวิศวกรรม เครื่องกล ไฟฟ้า ประปา ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้สามารถนำไปจัดหาด้านพัสดุ และควบคุมการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

        6. จัดทำรายงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และยานพาหนะ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด

        7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้ามหายที่กำหนด

ขอบเขตจังหวัดตามความรับผิดชอบของสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง  

คือ  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดลำพูน  และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน หรือตามที่อธิบดีกรมชลประทานมอบหมาย

โครงการที่รับผิดชอบ มีดังนี้

        1. งานก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายสันต้นหมื้อพร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

        2. งานก่อสร้างประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

        3. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

        4. งานก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำวังหิน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

        5. งานก่อสร้างฝายและอาคารประกอบ โครงการฝายดอยน้อย  อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

        6. งานก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

        7. งานก่อสร้างส่วนประกอบอื่นและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

        8. งานก่อสร้างฝายพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายวังปาน อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

        9. งานก่อสร้างระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำฝายปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

        10. งานปรับปรุงอาคารที่ทำการและบ้านพัก สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1

ประสานงานและเตรียมงานเบื้องต้น

        1.โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

        2. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

        3. โครงการระบบส่งน้ำและอาคารประกอบแม่ทะลบฝั่งขวา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

        4. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แว่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

        5. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่อ้อ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

        6. โครงการอ่างเก็บน้ำปางมะขามป้อม อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

        7. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่งัดตอนบน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

        8. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

        9. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่

        10. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ข่าหลวง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

        11. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกาวิละ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

        12. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปิงตอนบน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

        13. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

        14. โครงการระบบส่งน้ำและอาคารประกอบประตูระบายน้ำวังหิน อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

        15. โครงการระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ฝายดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่

        16. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่นาวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

        17. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่ปอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

        18. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ป่าไผ่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

        19. โครงการพัฒนาชลประทานชุมชนแม่ลาย อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

        20. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยม่วงก๋อน อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

        21. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

        22. โครงการระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝายวังปาน อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน

        23. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยจะกา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

        24. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตั้ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

        25. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่หละ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

        26. โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะป๊วด อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

        27. โครงการระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ฝายหนองผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

        28. โครงการระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ฝายท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

        29. โครงการระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ ฝายท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

        30. โครงการฝายคอ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

        31. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย