งานบริหารทั่วไป

ระดับความพึงพอใจของท่าน ต่อการใช้งานเว็บไซต์ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง

มาก
ปานกลาง
พอใช้
ไม่พอใจ

ดูคะแนนโหวด

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

วันนี้
19
เมื่อวานนี้
21
เดือนนี้
269
เดือนที่แล้ว
482
ปีนี้
4,375
ปีที่แล้ว
4,202
ล็อคอินเข้าสู่ระบบ

งานธุรการ- แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการ วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558
- แบบฟอร์มบันทึกข้อความ วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558
- แบบฟอร์ม ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558
- แบบฟอร์มแบบใบลาไปต่างประเทศ วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558

งานการเงินและบัญชี

งานพัสดุ- ที่ กกพ 1333/2558 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558
- ที่ กกพ 1319/2558 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2558 วันพุธที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ.2558

นางพีรญา ร่มป่าตัน
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางสาวรัชนีวรรณ รักธรรม
พนักงานพิมพ์ ส 3
นายวรวุฒิ พุทธรักษา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ควบคุมงานด้านการเงินและบัญชี
นางมาลี ทรัพย์หนุน
พนักงานการเงินและบัญชี ส 3
นางอัจฉรา ประชากูล
ช่างฝีมือสนาม ช 3
นางนุภา สุวรรณโณ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ผู้ควบคุมงานด้านพัสดุ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
ระบบสืบค้นข้อมูล
ค้นหาภายใน เว็บ สกก.๑

ค้นหาด้วย Google